Monday, March 30, 2009

Jamaludin Jarjis berada di dalam senarai penuh Ahli Majlis Tertinggi UMNO

Jamaludin Jarjis berada di dalam senarai penuh Ahli Majlis Tertinggi UMNO

KUALA LUMPUR 26 Mac - Berikut adalah senarai Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang dipilih sempena pemilihan pucuk pimpinan sempena Perhimpunan Agung UMNO 2008 yang diadakan di sini hari ini.

1. Datuk Seri Mustapa Mohamed (2,239)

2. Datuk Noh Omar (2,084)

3. Datuk Seri Musa Aman (2,084)

4. Datuk Azian Osman (2,060)

5. Datuk Zainal Abidin Osman (2,054)

6. Datuk Mohd. Zin Mohamed (1,854)

7. Datuk Ismail Sabri Yaakob (1,838)

8. Datuk Lajim Ukin (1,804)

9. Datuk Shaziman Abu Mansor (1,705)

10. Datuk Dr. Mohd. Puad Zarkashi (1,700)

11. Datuk Tajuddin Abdul Rahman (1,685)

12. Datuk Idris Haron (1,658)

13. Datuk Dr. Abd. Latiff Ahmad (1,624)

14. Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis (1,622)

15. Datuk Saifuddin Abdullah (1,619)

16. Datuk Dr. Norraesah Mohamad (1,611)

17. Datuk Seri Mahdzir Khalid (1,580)

18. Datuk Ahmad Husni Mohd. Hanadzlah (1,529)

19. Datuk Hamzah Zainuddin (1,518)

20. Datuk Bung Moktar Radin (1,517)

21. Datuk Dr. Awang Adek Hussin (1,481)

22. Datuk Seri Zulhasnan Rafique (1,431)

23. Datuk Ahmad Shabery Cheek (1,377)

24. Datuk Seri Idris Jusoh (1,275)

25. Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim (1,265)

---------------------------------------------------------------

Seperti mana yang sudah maklum, ahli-ahli Majlis Tertinggi yang terpilih ini diberi kepercayan untuk menerajui hala tuju UMNO di masa hadapan. Dengan pemilihan jentera-jentera muda ini di dalam barisan hadapan UMNO, parti akan lebih maju dan membangun ke arah yang lebih cemerlang.

Oleh yang demikian, marilah menyokong UMNO dan Jamaluddin Jarjis!

Jamaludin Jarjis mahu 60 billion untuk bantu orang biasa

Jamaludin Jarjis [Rompin]: ...

Tuan Yang di-Pertua, saya ambil kesempatan untuk menyertai perbahasan bajet walaupun dianggap mini, saya rasa it is a major budget bukannya mini bajet kerana rata-rata kalau kita melihat Tuan Yang di-Pertua, maklum balas feedback daripada sama ada pasaran market ataupun orang ramai bahawa rata-rata menerima baik rangsangan sebanyak 60 bilion yang telah diumumkan baru-baru ini.

Ramai yang mengatakan terkejut 60 bilion. Yang sebelah sana mengatakan tidak cukuplah, kecil sangatlah. Ini tidak ada dipersoalkan bahawa 60 bilion Tuan Yang di-Pertua adalah satu jumlah yang sudah semesti merasakan amat sesuai sekali kalau kita bandingkan dengan negara China sebagai contoh. Kita lebih kurang 8% GDP. Di China lebih kurang 9%. Saiz yang dirasakan oleh pakar-pakar analisis dalam pasaran mengatakan dengan jumlah RM60 bilion boleh mengelakkan kita insya-Allah daripada kita memasuki technical recession ataupun pertumbuhan negatif dua quarter dengan izin bertutur-turut.

Ada juga yang mengatakan budget major ini, saya mengatakan major budget kerana apa lebih besar daripada saiz pembangunan yang biasa iaitu dua kali pada yang tahun lalu amat unik dengan izin smart dan amat komprehensif sekali dan meliputi yang kita semua maklumkan antaranya RM15 bilion injection fiscal, RM10 bilion untuk ekuiti lepas itu dana guarantee, RM 30 billion taxes incentive dan RM7 bilion untuk private finance deficit untuk menggerakkan swasta kita.

Sudah semesti saya merasakan apabila Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang juga Timbalan Perdana Menteri kemukakan bajet ini sudah semestinya dari hati naluri jiwa beliau merasakan beliau amat terpanggil untuk membela orang ramai di negara ini yang sudah semestinya akan terjejas dengan apa yang berlaku di Amerika dan akan menjejaskan ekonomi kita membela orang ramai di negara ini yang sudah semestinya akan terjejas dengan apa yang berlaku di Amerika dan akan menjejaskan ekonomi kita kerana ekonomi kita amat bergantung kepada produk-produk yang kita eksport ke negara luar terutama sekali negara barat seperti di Amerika.

Harapan kita Tuan Yang di-Pertua, bahawa ia kan membantu rakyat biasa sudah semestinya satu usaha luar biasa untuk membela dan membantu orang biasa. Ini yang amat penting sekali dalam an extra ordinary budget Tuan Yang di-Pertua kepada benefit an ordinary people of this country dengan izin. Satu bajet luar biasa untuk membela dan membantu orang biasa. Untuk itu, Tuan Yang di-Pertua saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan dengan Timbalan Perdana Menteri kerana usaha yang baik yang dapat dikemukakan baru-baru ini.Tuan Yang di-Pertua, saya hendak tengok sedikit juga menyentuh tentang isu yang dibangkitkan, empat teras yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan.

Pertama, saya hendak sentuh sedikit tentang isu mengurangkan pengangguran dan menambahkan peluang pekerjaan. Saya ingin menyokong teras pertama ini iaitu kita bela 163,000 peluang latihan dan penempatan bagi pekerja yang diberhentikan dan siswazah-siswazah yang menganggur. Ini amat baik sekali. Namun demikian, saya juga minta supaya swasta, janganlah usaha ini hanya dipikul oleh kerajaan sahaja untuk membela anak-anak muda kita seperti yang Yang Berhormat

Kubang Kerian katakan tadi, yang menganggur, yang akan keluar daripada universiti dan akan diretrench, dengan izin, hilang pekerjaan oleh kerana kilang-kilang kita terpaksa down size, dengan izin, kerana eksport mereka terjejas di dunia sana.

Tuan Yang di-Pertua, ini amat penting sekali. Yang kedua, saya juga ingin menyentuh tentang teras yang kedua, iaitu meringankan beban rakyat iaitu menambah lagi peruntukan-peruntukan untuk membela anak-anak muda kita ataupun mereka yang tinggal di bandar. Saya penuh yakin bahawa anak-anak muda yang tinggal di luar bandar dapat dibela dari segi perumahan mereka, mana yang tidak ada tanah, kerajaan bagi mereka tanah, tidak kira siapa
mereka.

Namun yang demikian, saya juga ingin menyertai kebimbangan kita kepada anak muda yang di bandar. Kalau kita lihat dan kaji Tuan Yang di-Pertua, demografi sekarang ini di Malaysia, kalau kita lihat satu bandar yang kita takrif sebagai mereka yang tinggal di bandar itu 50,000 ke atas, boleh dikatakan majoriti bandar-bandar ini sudah didiami oleh orang Melayu dan bukan macam dahulu, majoritinya bukan Melayu. Sekarang ini majoritinya sudah orang Melayu. Untuk itu, isu untuk memberikan pendidikan dan perumahan itu amat penting sekali.

Saya menyambut baik, syabas kepada Menteri Kewangan kerana memperuntukkan RM200 juta lagi peruntukan untuk Perumahan Mesra Rakyat. Namun demikian saya merasakan Tuan Yang di-Pertua, mengapa tidak kalau kerajaan timbang, buat satu projek besar-besaran, mungkin untuk 100,000 anak-anak kita yang tidak ada rumah ini, generasi muda di bandar-bandar ini, mungkin RM50,000 harganya dengan jumlah RM5 bilion.

RM5 bilion ini boleh kita berikan kepada swasta ataupun agensi kerajaan, di mana kerajaan hanya memberikan satu gerenti sahaja, di mana mereka ini boleh membayar, yang paling baiknya Tuan Yang di-Pertua, mengapa tidak mereka ini membayar sewa dahulu dan dalam jangka masa 25-30 tahun, sewa-sewa ini boleh menjadi sebahagian atau sepenuhnya nanti menjadi pembayaran kepada apartmen atau perumahan itu bagi rumah-rumah kos rendah ataupun medium low cost, dengan izin untuk di dalam bandar. Saya ingin menyarankan sekali lagi Tuan Yang di-Pertua...

Tuan Mohd. Yusmadi bin Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: [Bangun]

Jamaludin Jarjis [Rompin]: ...mengapa tidak kerajaan membuatkan satu projek yang besar, sebagai contoh, 100,000 rumah kos menengah rendah, harganya RM50,000 satu unit, berjumlah RM5 bilion kepada anak-anak muda kita di bandar, yang mana pendapatan mereka hanya RM2,000 ke bawah dan mereka ini peringkat awalnya, kerana mereka ini baru lagi kerja, kita bagi mereka sewa dahulu dan apabila mereka mampu nanti, dia tambahkan sewa itu nanti, semua sewa itu akan dijadikan sebahagian daripada pembelian apartmen atau rumah itu sendiri, yang pertama.

Yang keduanya Tuan Yang di-Pertua, kalau di luar bandar, rumah-rumah di bina oleh mereka sendiri, tanah kerajaan yang beri, infrastruktur kerajaan yang beri, mengapa juga kita yang di bandar Tuan Yang di-Pertua, bagi mereka yang berpendapatan rendah RM2,000 ke bawah ini, prasarana apartmen, rumah-rumah yang medium low cost ini, prasarana dilaksanakan oleh kerajaan. Untuk itu, kosnya yang RM50,000 itu, untuk apartmen atau rumahnya sahaja bukan infrastruktur Tuan Yang di-Pertua, kerana kos infrastruktur itu kadang-kadang 30%, 40%.

Mengapa tidak, kerana ini merupakan tanggungjawab kerajaan membela mereka ini yang berpendapatan rendah, bukan sahaja di luar bandar tetapi kita bela mereka juga yang berpendapatan rendah ini, sama yang kita bela mereka di luar bandar, kita bela mereka di dalam bandar, tidak kira siapa. Bumiputera, bukan bumiputera, semua rakyat Malaysia yang dalam bandar, pendapatan RM2,000 ke bawah, buat rumah banyak-banyak, 100,000 sebagai contoh untuk peringkat permulaan, prasarananya dikendalikan oleh kerajaan, sewa peringkat awal itu dijadikan pembelian dalam jangka masa 25-30 tahun dan kalau swasta membinanya, kerajaan boleh bagi gerenti dalam masa 30 tahun itu, anak-anak muda itu nanti insya-Allah, semua jumlah sewa itu akan menjadi pembayaran kepada apartmen atau rumah medium low cost itu di bandar. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan.

Silakan.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga kagum kerana cadangan itu agak baik untuk program menggalakkan pemilikan rumah, tetapi kita mesti faham asasnya untuk membolehkan seseorang itu layak untuk memiliki rumah atau membeli rumah. Biasanya mereka ini mestilah mempunyai pendapatan tetap dan kebetulan memang ada satu cadangan secara khusus semalam, yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan.

Soalan yang pertama tadi yang saya ajukan kepada Yang Berhormat Rompin, dia kata sudah jawab. Berkenaan dengan pelepasan cukai atas faedah pinjaman perumahan yang disebut secara khusus semalam, tetapi disebut kepada jumlah pelepasan sehingga RM10,000 setahun atas faedah, bukan pinjaman, faedah. Apa kata Yang Berhormat Rompin kalau kita cadangkan, kita jangan hadkan jumlah ini, tetapi kita bagi pelepasan cukai kepada semua bentuk pinjaman perumahan untuk tempoh, tidak payah tiga tahun tetapi dua tahun. Maknanya, sebarang bentuk atau jumlah pinjaman perumahan, faedahnya kita kecualikan langsung daripada cukai. Ini agak menyeluruh dan semua orang termasuk orang yang baru hendak mulakan kehidupan, baru ada pendapatan yang cukup untuk memiliki rumah, tetapi kita beri dia pelepasan terhadap faedah yang sepatutnya dikenakan oleh pemberi pinjaman.

Jamaludin Jarjis [Rompin]: Terima kasih

Tuan Mohd. Yusmadi bin Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: [Bangun]

Jamaludin Jarjis [Rompin]: Saya ingat, Yang Berhormat Indera Mahkota, cadangan itu baik. Namun demikian Yang Berhormat Indera Mahkota, mungkin sebagai latar belakang. Di Malaysia ini mungkin pegawai Kementerian Kewangan boleh memaklumkan secara bertulis kepada Yang Berhormat Indera Mahkota, bahawa mereka yang bayar cukai ini hanya yang berpendapatan RM2,800 ke atas saya rasa.

Mungkin bahagian cukai boleh angguk kepala kalau betul saya kata. RM2,800 ke atas sahaja bayar cukai. Bermakna yang tidak bayar cukai ini, pendapatan mereka yang rendah RM2,800 ke bawah, memang tidak bayar cukai kerana rebate pendapatan ini hanya kepada mereka yang bayar income tax mereka sahaja Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Mohd. Yusmadi bin Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: [Bangun]

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Tuan Yang di-Pertua, saya sebutkan tadi, pelepasan cukai terhadap faedah, bukan terhadap pinjaman. Sebagai yang digariskan semalam...

Jamaludin Jarjis [Rompin]: Saya bersetuju, saya minta Menteri Kewangan jawab sebab saya boleh ulas tapi bila saya terus kepada apa ...

Saya bersetuju namun demikian Yang Berhormat memang kena ingat bahawa taxable income bracket pendapatan RM2,800 ke atas. Untuk itu kalau kita hendak buat mitigation untuk yang berpendapatan rendah bukan cara tax. Dia outside dari tax bracket dengan izin, tapi Menteri Kewangan mungkin boleh menjawab nantilah, kalau tidak mungkin pegawai boleh buat surat kepada Yang Berhormat.

Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya hendak berbalik kepada isu tadi, saya berbalik kepada inti sari ucapan saya tadi bahawa Tuan Yang di-Pertua, masa Tuan Yang di-Pertua bila masuk, bahawa bajet ini bukan mini bajet pandangan saya. It’s a major budget. Satu extraordinary yang luar biasa kepada orang yang biasa, extraordinary bajet untuk benefit ordinary man atau satu bajet major yang besar, luar biasa untuk membantu orang ramai.

Saya membawa perkara ini Tuan Yang di-Pertua, kita melihat semua strategi pendekatan empat-empat yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan adalah cuba membantu untuk meningkatkan pendapatan sama ada kita cuba apa jua usahanya. Kita selamatkan syarikat dengan menggunakan RM25 bilion guarantee supaya syarikat itu tidak tutup, ada working capital nya boleh menjana peluang pekerjaan. Yang paling baik sekarang ini bukan hendak menambah, jangan mereka terpaksa membuang pekerjaan. Saya pernah berniaga, saya tahu Yang Berhormat Indera Mahkota.

Hari itu, semasa saya resesi yang dahulu, saya kena kurangkan separuh pekerja saya begitu dan saya pada ketika itu tiada ada tempat bank untuk membuat pinjaman. Sekarang bank tidak mahu bagi pinjaman, dengan ada gerenti yang diumumkan, mereka boleh memohon kepada kerajaan terus pada ketika itu. Ini satu inisiatif yang amat inovatif dan unik sekali, kenapa? Syarikat ini boleh meminjam dengan kerajaan, working capital dia, dia boleh menangguhkan keputusan untuk membuang pekerja.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: [Bercakap tanpa pembesar suara]

Jamaludin Jarjis [Rompin]: Ini penting, sekejap, saya boleh bagi. Bagi saya hujah, nanti saya bagi kepada Yang Berhormat Indera Mahkota. Untuk itu Tuan Yang di-Pertua, itu untuk memastikan syarikat-syarikat yang ada boleh terus meneruskan perniagaan mereka. Kalau kurang working capital boleh memohon. Dahulu memang orang kata bank seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggerisnya Tuan Yang di-Pertua, bila dia sunshine dia bagi payung, hujan dia tarik balik payung. Inilah masa bank tarik balik payung, bila bank tarik balik payung, kerajaan bagi payung untuk syarikat-syarikat ini. Ini supaya syarikat ini terus mengekalkan pekerja-pekerja yang ada pada mereka. Ini satu usul yang amat inovatif sekali, dengan gerenti boleh diberi daripada kerajaan, bank boleh bagi. Dengan cara ini, mengekalkan mereka ada peluang pekerjaan.

Saya hendak berbalik kepada usaha selain bercakap tentang bagaimana memastikan syarikat kita mengekalkan aktiviti mereka, terus buat pembuatan, penjualan, apa-apa supaya mereka akan memberi peluang pekerjaan, jobs dengan izin, kepada rakyat Malaysia. Saya hendak beralih kepada isu selain daripada mengekalkan pendapatan ialah mengurangkan kos. Dalam negara kita dalam suasana begini, kita mahu juga Tuan Yang di-Pertua, kekalkan kos. Jangan kos itu meningkat dalam suasana begini.

Kalau kita lihat Tuan Yang di-Pertua, anak muda yang bekerja di Kuala Lumpur atau bandar-bandar besar, selalu gajinya saya lihat, mungkin Yang Berhormat Indera Mahkota tidak tahu. Saya pun baru tahu juga. Sebelas juta daripada mereka yang membayar EPF, demografi negara kita, hanya satu juta penduduk saja yang bayar income tax. Sepuluh juta orang tidak bayar, satu juta orang sahaja yang bayar cukai ini. Bermakna sepuluh juta orang ini pendapatan dia RM2,800 ke bawah. Bermakna daripada RM2,800 ke bawah ini, lima juta orang adalah RM1,500 ke bawah. Daripada RM1500 hingga RM1600 ke bawah ini ialah 1/3 perumahan mereka, 1/3 untuk membeli makanan mereka foods, 1/3 pengangkutan.

Ini tiga isu Tuan Yang di-Pertua yang saya mahu mengambil kesempatan ini. Selain daripada usaha kerajaan untuk pastikan kita kekalkan mereka ini yang bekerja kekal bekerja, yang tidak ada kerja kita bagi peluang latihan, yang kita pastikan syarikat itu terus beroperasi, kekalkan jangan mereka buang pekerjaan, itu dari segi revenue side dengan izin. Akan tetapi saya hendak membawa dari isu kos, side cost rakyat Malaysia ini. Saya tahu bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri amat prihatin dengan isu ni sebab itu saya minta dibagikan satu food subsidy, subsidi makanan. Subsidi makanan semua sekali...

Tuan Yang di-Pertua, saya nampak bahawa bukan sahaja subsidi mengurangkan kos tetapi isu memastikan kos tidak dinaikkan barang makanan itu amat penting sekali. Kementerian Domestic Trade and Consumer Affairs, dengan izin, pastikan tidak ada peniaga-peniaga menaikkan harga dalam suasana begini dan amat baik sekali kalau ada subsidi. Kalau dikatakan perlu tambah, saya syorkan Menteri Kewangan tambah subsidi jika perlu supaya kos kehidupan seharian rakyat Malaysia terutama yang pendapatan RM2,000 ke bawah ini dapat diawasi. Saya, saya jemput Yang Berhormat...Jamaludin Jarjis [Rompin]: Sepuluh minit sahaja. Saya janji Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tiga perkara saya hendak bercakap sedikit sahaja. Pendek sahaja, selepas itu, habis sepuluh minit. Kos perumahan mesti diawasi, kedua makanan, ketiga pengangkutan.

Pengangkutan, saya nampak bahawa dalam ini teori ekonomi dan saya tidak mahu menghujah lebih mendalam. Dahulu kita memang ekonomi kita more to central control the sources of the economy, kita pergi kepada market.

Saya risau Tuan Yang di-Pertua, pergi kepada pasaran, kita agak terlebih sedikit, mengapa tidak kembali kepada social market model? Khidmat-khidmat kepada yang pendapatan rendah, tidak mungkin boleh dapat keuntungan. Kalau perkhidmatan, kita bagi kepada mereka yang berpendapatan rendah ini sama ada makanan, pengangkutan atau perumahan, tidak mungkin akan jadi satu perniagaan. It’s not a market product, it’s a social product, dengan izin. Untuk itu bas, tidak mungkin boleh membuat perniagaan yang baik dalam bidang bas.

Kalau itu kita rasakan teorinya, tidak mungkin pengangkutan perkhidmatan bas itu boleh menjadi satu produk pasaran yang boleh membuat keuntungan. Mengapa kita swastakan? Mengapa kerajaan ambil alih? Kita lihat di Eropah, semua syarikat di bas Eropah boleh dikatakan banyak dipunyai oleh kerajaan. Saya juga lihat mengapa tidak kerajaan mungkin buat kajian lihat sistem pengangkutan bas di negara kita. Kalau tidak bermaya, tidak mungkin kalau bas yang baik, saya ingat masa kita penuntut dulu, ramai kita di sini menjadi studen di luar negara, tidak perlu kita ada kereta.

Di sini kalau ada perkhidmatan bas yang baik, kita tidak perlu bawa kereta tetapi masalahnya bas kadang-kadang tidak sampai. Kalau sampai pun, penuh sebab tidak cukup.

Kadang-kadang bas yang the profitable route itu, dengan izin, mesti banyak bas, dan yang unprofitable route, dia tidak ada. Bermakna dia mengurus produk perkhidmatan ini berasaskan kepada keuntungan tetapi orang ramai yang memerlukan khidmat itu, dia perlukan khidmat kerana kalau ada bas, tidak perlu dia ada kereta. Untuk itu, saya nampak bahawa perkhidmatan bas in dikaji kembali. Kalau ia anggapkan ini satu khidmat sosial, tidak mungkin dapat diswastakan, tidak mungkin ada keuntungan, mengapa kerajaan tidak akan ambil alih melalui majlis-majlis kah dan kerajaan boleh bagi bantuan. Kerajaan Selangor pun kita boleh bantu juga, tapi janganlah bagi syarikat itu kepada syarikat Keadilan sahaja. Adil tidak adil sudah, dahulu sahaja.

Saya minta supaya kaji kembali sistem pengangkutan di negara kita terutamanya bas. Kalau bas itu, mengapa tidak kerajaan tidak mengambil alih sama ada kerajaan sendiri ataupun melalui GLC, atau melalui majlis-majlis daerah, kerajaan negeri serta Kerajaan Persekutuan sendiri.

Yang kedua pengangkutan PLUS, banyak sudah bercerita tentang PLUS. Kerajaan saya difahamkan mengkaji kembali, kalau kita tidak boleh ambil alih, mengapa tidak PLUS ini kita buat differentiation sedikit. Kalau mereka yang boleh menggunakan pendapatannya rendah, kenapa kita tidak ada khidmat yang berbeza. Kita ada banyak smart card sekarang ini, memang kita katakan kalau bagi kad ini kena tipu tetapi ada sistemnya. Kalau kita mengambil alih tol-tol ini, mungkin memakan belanja yang besar, mungkin kita kenakan tol ini bukan kerana kereta dia tetapi kerana pendapatan dia.

Kalau pendapatan dia itu rendah, mungkin dia kena beli Smart kad dengan ada diskaun tertentu. Dengan itu kita boleh pastikan penggunaan tol itu juga kita subsidi atau bantu mereka yang berpendapatan rendah. Saya hendak ulangi Tuan Yang di-Pertua, selepas itu saya tinggal lima minit lagi, bahawa kerajaan kena lihat selain syabas kepada kerajaan berjaya dari segi isu membina, peluang pekerjaan yang ramai, tetapi kos kehidupan orang ramai itu kalau boleh tengok balik pertama, pastikan kos makanan itu dikawal. Syabas kepada kerajaan peruntukkan RM674, juta.

Kedua perumahan RM200juta syabas saya cadangkan supaya tengok kembali mengapa tidak ada perumahan kos rendah besar-besaran RM100,000 hingga RM200,000? Ini boleh menjana ekonomi kita multiply effect dalam komponen itu amat besar sekali, kerana lima multiply effect dia. Construction, pembekal itu kita boleh hujah mengapa tidak?

Ketiga kaji kembali sistem pengangkutan kita sepuluh juta rakyat kita yang banyaknya mana pendapatan mereka rendah. Sedikit saya bagi saya tinggal empat minit lagi. Saya hendak balik sedikit Tuan Yang di-Pertua, usaha-usaha untuk membantu syarikat-syarikat, satu GLC. Saya hendak cadangkan supaya GLC ini kembali kepada pangkal jalanlah. Kalau dahulu saya pernah menjadi TNB pengerusinya, pada ketika itu bukanlah kita hendak gendang kita untung juga pada masa yang sama kita ada juga tanggungjawab sosial ada vendornya sekarang saya difahamkan yang semua syarikat vendor Tenaga Nasional semua sudah mati belaka, kata saya dengar cerita.

Kedua juga ini IPP ini. Saya setuju juga IPP kita kaji kembali juga, mana-mana projek IPP yang dekat hendak habis kerajaan ambil alih. Selepas itu Projek Bakun ini, belum diputuskan saya cadang Bakun ini biarlah bekalan elektrik untuk orang Sabah dan Sarawak sahaja. Saya juga latar belakang jurutera, saya bimbang kalau kita hantar tenaga kuasa daripada Sarawak ke mari 760 km, kita yang pertama yang buatnya rasa risaunya yang terpanjang dunia hanya 100 km dan kalau tengok kosnya pula saya difahamkan, kos penjanaan hidro dengan kos penghantaran sama sahaja. Mengapa double the cost bawa ke Semenanjung? Semenanjung pun kuasa kita saya difahamkan kita ada dua, kita punya dekat access capacity 50%, we don’t need the power dengan izinnya. So mengapa kuasa ini kita biarkan digunakan untuk orang Sarawak dan Sabah? Mengapa tidak Brunei dan eksport ke Indonesia, mengapa tidak? Kaji kembali tentang usaha untuk menghantar kuasa ke Semenanjung.

Saya dapat sedikit maklumat yang tak bayar RM2400 ke bawah tidak bayar cukai pendapatan. Terima kasih Kementerian Kewangan. Saya ingin menyentuh sedikit lagi tentang, syabas kepada kerajaan untuk membela, memulihkan bukan sahaja merangsang ekonomi yang ada sekarang tetapi menyediakan juga untuk ekonomi yang akan datang. Syabas kepada kerajaan bagi memperkenalkan teknologi green. Saya tahu dia pakai pakaian hijau, hijau kan lain pula khayal yang di sebelah sana dia kata yang dia pula. Ini teknologi mesra alam ini. Esok pilihan raya dia pakai pergi Gantang pula ini. Ini bahaya mereka ini, ini seinci jadi sekaki. Bahawa amat penting sekali kita kalau dahulu ekonomi kita hanya berasas dahulu Tuan Yang di-Pertua, sumber yang murah, upah yang murah, dahulu Tuan Yang di-Pertua, semua dari Barat. Barat bawa kapital, bawa teknologi dan pasaran. Amat baik kita susun balik industri kita ini untuk supaya teknologi kita punya seperti teknologi mesra alam. Kapital kita punya dan pasaran cari pasaran yang lain. So saya syabas dibagikan peruntukan untuk Ph.D research, tapi saya hendak cadangkan supaya ada juga dana venture capital.

Banyak keluhan mereka di universiti, mereka buat research ada IP hendak buat commercial tiada wang. Sudah ada venture capital tiga, empat masa saya di kementerian dahulu, tambahkan peruntukan dalam venture capital yang ada. Saya difahamkan banyak venture capital sudah kehabisan dananya. Tambah dana-dana dalam venture capital, biotech, di venture capital IT, dan venture teknologi baru ini, seperti mesra alam ini saya bukan sahaja dibentuk IP yang baru dipasarkan untuk juga menjana peluang pekerjaan yang akan datang dan akhir Tuan Yang di-Pertua. Selepas itu saya jemput apa ini? Bahawa juga syabas juga diberi pinjaman kepada micro credit. Micro credit ini untuk luar bandar dibagi kepada Bank Pertanian.

Alhamdulillah, syabas saya juga nampak juga ada micro credit untuk mereka peniaga dalam bandar. Saya bimbang kita ini ala pemikiran dahulu bila kata micro credit orang tahu susah hanya di laur bandar. Sekarang ini bila kita buat sesuatu micro credit bukan hanya luar bandar teruskan tetapi dalam bandar. Saya baru pergi itu tengah cukur itu, hari tidak pergi lagi ini, lain macam sedikit. Dia bercerita sudah banyak bergantung pada along sudah. Bagi yang bergantung pada Ah Long ini yang sepatutnya kita tengok buat survey sedikit berapa orang yang di Masjid India itu yang pinjam Ah Long? DBKL, mengapa DBKL tidak buat survey, macam mana peniaga? Saya betul..., mengapa DBKL tidak buat survey, berapa orang yang dibagi lesennya itu? Dia ambil pinjaman Ah Long. Saya dengar cerita 60% hingga 70%. Saya tidak tahu, tetapi besar kata 50% hingga 60% mereka yang ada lesen permit berniaga DBKL semua bergantung pada Ah Long. Saya difahamkan. Betul atau tidak DBKL saya mahu siasat. Mengapa tidak adakan juga micro credit RM50ribu tidak ada cagaran kepada mereka yang berniaga di bandar-bandar.

Saturday, March 28, 2009

Jamaluddin Jarjis kembali ke kabinet

Jamaluddin Jarjis akan ke kabinet dalam rombakan kabinet oleh Datuk Seri Najib Tun Razak

KUALA LUMPUR 22 Mac - Datuk Seri Najib Tun Razak akan melakukan rombakan Kabinet dan perubahan dalam proses pemilihan UMNO apabila mengambil alih tampuk pemerintahan supaya parti dan kerajaan disenangi oleh rakyat.

Timbalan Perdana Menteri menegaskan, beliau tidak akan berbulan madu sebaliknya akan terus menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan rakyat kepada beliau.

"Saya percaya rakyat akan beri peluang kepada saya untuk tunjukkan apa yang saya akan lakukan sebagai pemimpin utama parti dan negara. Perkara pertama ialah menyusun Kabinet dengan komposisi akan disenangi oleh rakyat.

"Rakyat akan mengetahui agenda dan hala tuju yang saya akan bawa dalam ucapan sulung sebagai Perdana Menteri nanti," katanya.

Beliau berkata demikian ketika diwawancara dalam rancangan Dialog@1 anjuran RTM yang disiarkan secara langsung dari Dewan Tun Hussein Onn, PWTC di sini malam ini.

Najib berkata, kerajaan akan mengubah pendekatan dengan mengamalkan mesra rakyat, prihatin dengan isu rakyat atau lebih tepat lagi menjadi juara kepada permasalahan rakyat.

Tegas beliau, rakyat akan melihat parti yang memperjuangkan nasib rakyat melalui kaedah praktikal turun padang semasa bencana, kegiatan sosial secara konsisten dan bukannya bermusim.

"Tidak guna jadi ketua bahagian tetapi tidak disukai oleh rakyat, jawatan bukannya jaminan untuk menarik sokongan," katanya.

Mengenai rombakan dalam pemilihan UMNO, Najib berkata, ia perlu bagi memastikan persepsi negatif rakyat dapat dikikis.

Bagaimanapun katanya, struktur yang akan dirombak adalah berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan parti.

"Kita perlu melakukan perubahan selepas ini kerana parti tidak mempunyai pilihan kerana kalau terus bersikap seperti sekarang UMNO akan ditolak oleh rakyat.

"Maknanya, pada masa ini rakyat bukan menolak UMNO dan mereka bukan hendak sangat pembangkang tetapi masih memerlukan parti ini. Tetapi mahu suara mereka didengari dan membuat perubahan," katanya.

Najib juga yakin sekiranya UMNO berani berubah, sokongan kepada parti dan Barisan Nasional (BN) akan kembali pulih.

Ujarnya, dalam pemilihan UMNO pada minggu depan, apa yang beliau harapkan ialah perwakilan memilih pemimpin-pemimpin yang berintegriti, berkebolehan dan setia kepada parti.

Najib juga optimis bahawa pemilihan dalam UMNO tidak akan memecahbelahkan parti kerana jawatan presiden tidak ditandingi yang mana presiden akan dijadikan sebagai tempat rujukan apabila berlaku sebarang masalah.

Jelasnya, perpecahan parti pada tahun 1987 kerana berlaku pertandingan pada jawatan presiden tetapi tahun ini berlainan dengan hanya jawatan dari Timbalan Presiden hingga ke bawah ditandingi, oleh itu tidak wujud team A atau team B.

Mengenai Lembaga Disiplin, Najib memberitahu, lembaga itu bebas tetapi apa yang menjadi masalah sekarang ialah parti berada di persimpangan yang mana jika tindakan diambil terhadap pemimpin kanan akan menyebabkan penyokong-penyokong memberontak.

(Sumber: Utusan)

Thursday, March 19, 2009

Najib: Stability key to overcoming crisis

SUNGAI PETANI: Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Razak said continued political stability and certainty would speed up efforts by the government to overcome the impact of the global economic crisis.

A Barisan Nasional victory in the Bukit Gantang parliamentary constituency and Bukit Selambau and Batang Ai state seats, he said, would help efforts by the government to stave off the challenges.

"If we want to overcome the challenges, we cannot afford to have political instability. If we have political stability and certainty, we could step up efforts to improve our economy," he said when launching the BN Bukit Selambau state seat by-election machinery at SM Teknik Sungai Petani II here yesterday.

Present at the 5,000-plus gathering were Kedah BN chairman Datuk Seri Mahdzir Khalid, Umno vice-president Tan Sri Muhyiddin Yassin, deputy Umno Youth chief Khairy Jamaluddin and leaders of the various state BN component parties.
Najib, who is also BN deputy chairman, said investor confidence would be reinforced if there was continued political stability.

"We are unique and successful in so many ways. Besides being a model of a successful nation which comprises various communities, we have also been the gateway for many civilisations, including from the Middle East, China and India since they all congregated here in the past."

He said investors would be turned off if there were practices of "politics under the tree" and "suing and counter-suing", a clear reference to the opposition's actions in Perak.

Earlier in Simpang, Taiping, Najib said the government would not be implementing unplanned infrastructure or development projects in constituencies where by-elections were being held.

"We are reducing the 'instant noodles way' (referring to sudden and quick implementation of development projects before by-elections). We will implement projects that have already been approved.

"We will implement development in the area only after the results of a by-election is out. If the people in Bukit Gantang want development, then they need to make sure BN wins in Bukit Gantang," he said after naming Ismail Safian as the BN candidate for Bukit Gantang.

(NST)

Wednesday, March 18, 2009

Karpal hadapi tuduhan menghasut

Ahli Parlimen Bukit Gelugor, Karpal Singh didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pagi ini berhubung ancamannya untuk menyaman Sultan Perak ekoran krisis politik di negeri tersebut.

Karpal didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 6 Februari, dari jam 12 tengahari hingga 12.30 tengahari, di pejabat firma guamannya di Jalan Pudu Ulu di Kuala Lumpur.

Karpal mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mohamad Sekeri Mamat.

Beliau didakwa mengikut Seksyen 4(1) Akta Hasutan dan berdepan dengan hukuman penjara maksima tiga tahun atau denda RM5,000 atau kedua-keduanya sekali, jika didapati bersalah.

Kesalahan seterusnya boleh dikenakan hukuman penjara maksima lima tahun.

Karpal tiba awal di mahkamah pada kira-kira jam 9.15 pagi bersama anggota keluarganya. Mahkamah mula bersidang jam 10.24 pagi.

Turut hadir memberi sokongan ialah pemimpin DAP Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Teresa Kok. Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga hadir.

(Sumber: Malaysiakini)

Tuesday, March 17, 2009

Bakal Naib Presiden dituduh rasuah?

KUALA LUMPUR, 17 Mac – Petang ini akan berlangsung sidang media Lembaga Disiplin UMNO oleh Pengerusinya sendiri iaitu Tan Seri Tengku Ahmad Rithauddeen yang dijangka akan membuat pengumuman berkaitan penglibatan ahli-ahlinya dalam salahlaku disiplin termasuklah politik wang.

Khabar angin kencang mengatakan ada diantara ‘orang kuat’ atau orang penting dalam Majlis Tertinggi (MT) sendiri turut terbabit dalam gejala tersebut dan LD telah pun memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Sesungguhnya tidak kiralah siapa yang terlibat atau yang dijatuhkan hukuman ekoran daripada kesalahan melanggar peraturan dalam Tataetika Ahli UMNO, maka redhalah menerima ketentuan.

Paling mudah, berani buat maka tanggunglah akibatnya lantaran UMNO tidak pernah bertolak ansur dengan mana-mana individu yang terlibat dalam salah laku disiplin khususnya membabitkan politik wang.

Malahan perkara berkaitan hal tersebut bukan sekali atau dua kali diingatkan dan bukan hanya Perdana Menteri atau Timbalannya memberikan peringatan berkaitan dengan perkara politik wang. Pengerusi LD juga acapkali menyebut berkaitan disiplin dan politik wang hinggakan hampir semua sidang media yang dibuat maka perkara tersebut akan diutarakan.

Dalam hal ini, sewajarnya nama baik parti yang menjadi tunjang dalam pentadbiran negara perlu diutamakan lantas apa sahaja keputusan yang dilakukan oleh LD bukanlah secara membuta tuli sebaliknya dibuat atas kapasiti demi masa depan UMNO.

Perkara 11 dalam Tataetika Ahli UMNO juga menetapkan bahawa mana-mana ahli yang didapati bersalah melanggar tataetika ini bolehlah dikenakan mana-mana hukuman seperti yang termaktub di dalam Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO.

Dalam Fasal tersebut menetapkan bahawa ahli yang melanggar peruntukan tersebut akan dikenakan mana-mana tindakan termasuk diberi amaran, digantung hak-haknya dalam parti, dilarang daripada bertanding bagi mana-mana jawatan dalam parti ataupun sebagai calon dalam pilihan raya negeri atau umum bagi mana-mana tempoh yang ditumpukan oleh Majlis Tertinggi, dipecat daripada parti atau dikenakan lain-lain hukuman yang difikirkan wajar dan selaras dengan Perlembagaan parti

Menjurus kepada perkara tersebut, sewajarnya sebagai ahli yang bertanggungjawab dan memegang amanah warisan dari pemimpin terdahulu, tentunya tahu apa yang perlu atau tidak patut dilakukan termasuklah menentukan baik dan buruknya tingkah laku sendiri.

Apatah lagi sekiranya kesalahan tersebut membabitkan golongan peringkat atasan yang menjadi pemimpin, diberi kepercayaan tetapi sanggup pula membeli amanah bangsa agar lebih mudah untuk terus berkuasa dan mendaki ke jawatan yang lebih tinggi.

Memang sebelum ini ada juga beberapa individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan-keputusan yang telah dikenakan oleh pihak LD kepada mereka lantas mengambil jalan pintas dengan kononnya untuk menegakkan keadilan termasuklah melaporkan kepada pihak polis, membuat sidang media dan ada juga yang keluar terus dari parti.

Sesungguhnya pejuang yang unggul adalah mereka yang benar-benar sanggup berkorban apa sahaja demi parti, biarpun parti tersebut telah mengenakan tindakan ekoran kesalahan yang dibuat tetapi mereka tidak akan sanggup untuk mengaibkan parti yang telah banyak menabur jasa kepada mereka.

Antara yang dikenakan hukuman menyatakan bahawa ada pihak yang sengaja mahu menjatuhkan mereka. Oleh itu, jika benar dakwaan tersebut wujud maka buktikan dengan langkah yang bijaksana ibarat menarik rambut dari tepung, begitulah hendaknya jangan sampai parti menjadi korban kerana ketamakan ahli-ahli di dalamnya.

Lihat sahaja bagaimana tindakan mantan Perdana Menteri, Tun Dr, Mahathir Mohamad yang dipecat keahlian pada tahun 1970-an, beliau tetap teguh dengan perjuangan tanpa merajuk dan menyertai parti lawan walaupun mendapat tawaran untuk jawatan tertentu.

Begitu juga dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang masih kekal dengan landasan perjuangan walaupun turut sama dikenakan tindakan ekoran krisis UMNO tahun 1986/87 walaupun ada antara rakan-rakannya yang menyertai parti lain.

Memahami hal tersebut, apa yang lebih penting ialah prinsip dan asas dalam perjuangan sama ada untuk mengejar jawatan, pangkat dan kedudukan atau pun sememangnya ketulusan dan ketulinan bagi melihat kesinambungan agama, bangsa dan negara yang berdaulat.

Tepuk dada, tanyalah diri… buat atau tidak?

(Sumber: UMNO Online)

Monday, March 16, 2009

Jamaluddin Jarjis blasted Gobind over Altantuya

Gobind Singh Deo (Puchong-DAP) became the second MP to be ejected from parliament sitting today after he demanded that Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Razak answer allegations linking him to the Shariibuu murder case.

During the committee stage debate on the mini-budget, Gobind questioned the rationale for spending RM95 million on the Kuantan Court Complex when the structure that was supposed to keep the criminal justice system in check was not up to mark.

Gobind, who was twice suspended from parliament last year, went on to ask Najib to answer allegations about his connection to the Altantuya murder case.

He cited investigating officer for the case Supt Gan Tack Guan who had agreed with him in Raja Petra Kamarudin's ongoing trial that Najib was an important witness to the case (Altantuya murder) but had yet to provide any statement.

Deputy Speaker Datuk Ronald Kiandee (Beluran-BN) told Gobind to stop bringing up that issue as the matter was now in the court but he kept demanding Najib, who was present in the House, to answer the question. At this point Datuk Seri Jamaludin Jarjis (Rompin-BN) shouted at Gobind from across the floor while Najib remained seated.

More MPs on both sides stood up to join in the fray which ended when Kiandee directed sergeants-at-arm to escort Gobind out.

Later, Gobind, accompanied by 11 DAP and PKR MPs, told the press that his suspension did not matter much.

"What is important is the question that has to be asked must be asked in the Dewan. And I think we must be brave enough to face the consequences," he said, challenging Najib to make a public announcement in response to what Gan had said in the Raja Petra's case.

Lim Kit Siang (Ipoh Timur-DAP), who walked out in support of Gobind, said Najib should have stood up and clarified the matter.

"Critical and fundamental to the whole issue of the RM60 billion stimulus package is the question of confidence in the prime minister (to be). Haunting and dogging him will be the Altantuya case."Dewan Rakyat: Speaker orders Puchong MP to leave

NST (12/3/09): Puchong MP Gobind Singh Deo became the second man today to be thrown out of the House for rude behaviour.

Gobind had been debating the need for new court buildings at the committee stage of the mini budget when he irked the chair.

He said the government did not need to build new court buildings but needed instead to provide for a judiciary with integrity.

The government has allocated some RM95 million under the mini budget for new court buildings.

Gobind then raised the problem of A. Kugan who had died in the police lock-up at the Subang Jaya police station.
"But up to now, nobody has been charged over the death of Kugan," he said.

Gobind then went on to declare that the same had happened with regard to the murder of Mongolian model Altantuya Shaaribuu.

"A police officer agreed with me that Najib (deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Razak) is a crucial witness to her murder. But nothing was done to interview him," he said.

At this point, Deputy Speaker Datuk Ronald Kiandee interjected and told Gobind he could not speak about the Altantuya murder as it was subjudice.

Gobind protested and insisted on doing so.

Tired, Ronald then ordered Gobind out for the rest of the afternoon session.

Two MPs thrown out of Dewan

The Star (12/3/09): Two MPs - one from Barisan Nasional and the other from the Pakatan Rakyat - were ejected from the House within hours of each other during the debate on the second stimulus package.

Datuk Siringan Gubat (BN-Ranau) was ordered to leave at 11.35am when he spoke up without being invited by the Chair.

Ironically, Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulis had just finished his speech advising MPs to behave themselves when debating contentious issues when Siringan spoke up.

Siringan, who remained seated instead of standing up and waiting for his turn to speak, said: Ngam, Tuan Speaker, ngam. (Fair, Mr Speaker, fair.)

Pandikar Amin immediately asked him to leave the Dewan.

Siringan asked if he could be forgiven, but the Speaker stood firm.

The incident occurred after Dr Mujahid Yusof Rawa (PAS-Parit Buntar), in a supplementary question, had asked what the Government was doing to curb parties that used a narrow perspective of the term social contract to attack other races in their speeches.

His question created an uproar.

As Dr Mujahid asked his question, he claimed that he heard someone uttering the word bodoh (stupid) at him.

“Kalau jantan, berdiri sekarang. (If you are man enough, show yourself now.), Dr Mujahid shouted.

At the Parliament lobby, Siringan said was not angry over Pandikar’s ruling.

“I did not ask for permission when I said that. If it is not right, I am sorry about that.

“It is okay. I am alright,” he told reporters.

Siringan, a Ranau state assemblyman since 1989 but a first-term MP, returned to the House at 2.30pm.

But less than five hours later, Gobind Singh Deo (DAP-Puchong) was ejected from the House for the day at 4.10pm after he kept speaking up about the murder case of Mongolian Altantuya Sharibuu.

Gobind Singh had referred to the Altantuya Sharibuu murder case when he was stopped by Deputy Speaker Datuk Ronald Kiandee, who told him that pending court cases could not be debated in the House.

At the time, Finance Minister Datuk Seri Najib Tun Razak had just sat down after his winding-up speech on the second stimulus package.

Najib's wife Datin Seri Rosmah Mansor was reportedly sitting at the observers gallery when the incident occurred.

Gobind Singh was undeterred and continued to say that Najib was involved in the murder and urged him to explain.

Kiandee then ordered the Sergeant-at-Arms to escort Gobind Singh out, who refused to budge from his seat.

Gobind Singh shouted "You should be ashamed of yourself!" as he walked out of the House amidst thumps on tables by Barisan Nasional MPs.

After Gobind Singh left, Tian Chua (PKR-Batu) asked Kiandee if anyone in the House was not allowed to utter the word Altantuya.

Kiandee retorted that the Speaker had earlier already made it clear that pending court matters cannot be raised in the House and told the next MP to present his speech.

Gobind Singh told reporters in the lobby that it did not matter that he was suspended because it was more important that questions be asked in the House.

He called on Najib to make a public announcement in response to one "Superintendent Gan" who said that Najib was an important witness in the murder case.

DAP adviser Lim Kit Siang said Najib should have just stood up and clarified the issue Gobind Singh had raised.

Datuk Seri Nazri Aziz, who is in charge of parliamentary affairs, expressed hope that the MPs from both Barisan Nasional and Pakatan Rakyat would take heed of the seriousness of the Speaker's actions and not waste time bringing up unnecessary points.

The Minister in the Prime Minister's Department said recalcitrant MPs deserved punishment from Pandikar Amin, whom he noted had a high tolerance threshold for the behaviour of MPs in the House.

"The Speaker's decision came after he has been in the post for more than a year of tolerating the situation in the House, and I admire his patience.

"The said MPs deserved to leave. Let that be a lesson to all," he said at the Parliament lobby.

Friday, March 13, 2009

The Malays - A Study On Malay Identity And Ethnicity

BANGI, March 10 (Bernama) -- The book 'The Malays' is a comprehensive study of the origins and development of Malay identity, ethnicity and what the people mean by Malay, its author Profesor Anthony Milner said.

Milner, who is also profesor of Asian History at the Australian National University, said he decided to write the book because it was a history of ideas in Malaysia which he found very exciting.

"I wrote a book which is really about what the people mean by Malay. It also explores how is it different being a Malay in Malaysia, in Indonesia, Sri Lanka and Southern Thailand?," he told reporters after the launching of the book at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), here today.

Raja Muda Perak Raja Dr Nazrin Shah launched the book. Also present were his wife Raja Puan Besar Perak Tuanku Zara Salim and UKM Vice Chancellor Prof. Datuk Dr Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabuddin.

The 312-page book has been in the market since October last year and is priced at RM359.80 a copy.

(Source: BERNAMA)

Thursday, March 12, 2009

Package: Positive Reaction From Govt, Opposition MPS

KUALA LUMPUR, March 10 (Bernama) -- Members of Parliament from both sides of the bench today reacted positively to the second stimulus package tabled by Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, saying the mini budget was a timely move to help the people tide over the global economic gloom.

They said that the package would also enable industries to move ahead on various fronts and not to be encumbered by the slowdown.

Even the creative industry would benefit from the package, Information Minister Datuk Ahmad Shabery Cheek said.

He said the RM20 million allocation for Radio Television Malaysia (RTM) proved that the creative industry was equally important to spur growth.

"The allocation will be used to create content in the music industry, with RTM launching a new 24-hour 'Muzik Aktif' channel over Channel 180 on Astro on Thursday," he told reporters at parliament lobby.

He said that RTM would take appropriate action to implement the project to encourage quality content from players in the creative industry.

Transport Minister Datuk Seri Ong Tee Keat said the construction of new low-cost terminal showed that the government was committed to enhancing competitiveness in the country's aviation industry.

He said the government had identified RM5 billion investment, which would be implemented "off-budget", including a low-cost carrier terminal project and expansion of Penang airport, at the cost of RM2 billion and RM250 million respectively.

Education Minister Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein said he was grateful that the package still managed to give priority to education despite the economic slowdown.

"Dilapidated schools would be given attention, as well as schools in rural areas," he said.

Health Minister Datuk Seri Dr Liow Tiong Lai thanked the government for allowing the contract employment of some 1,000 health assistants in local authorities in a move to stamp out infectious diseases such as dengue.

Higher Education Minister Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin said the proposal to increase the number of scholarships for entry into local private universities would enable more students to pursue higher education.

Agriculture and Agro-based Industry Minister Datuk Mustapa Mohamad said the package would help reduce the burden borne by farmers, fishermen and livestock breeders.

Rural and Regional Development Minister Tan Sri Muhammad Muhamad Taib said the huge allocation for rural development would be welcomed by the people especially those in Sabah and Sarawak.

PAS Youth chief Salahuddin Ayub said he hoped that the training and job opportunities announced in the package would be realised to address workers' retrenchment.

DAP secretary-general Lim Guan Eng said he did not expect Najib to announce a big amount.

"This is not just RM10 billion (as reported). I've said previously that there should be an additional allocation of RM30 billion.

"It turns out that the amount announced by Datuk Seri Najib is RM60 billion for two years," he said.

(Source: BERNAMA)

Wednesday, March 11, 2009

Najib signals return to ‘Big Govt’

MARCH 11 – The man slated to take over Malaysia’s government later this month hasn’t said much about his economic philosophy. But with the announcement of a 60 billion ringgit(US$16 billion) stimulus package yesterday, one thing is clear: Najib Razak is no free-market reformer.

Najib, who is currently deputy prime minister, called yesterday’s package “unprecedented in the nation’s history.”

For an expenditure of roughly 9 per cent of 2008’s GDP over two years, that’s no exaggeration. Malaysia will raise debt to fund this largesse. The fiscal deficit is now projected to reach a whopping 7.6 per cent of GDP, up from 4.8 per cent.

Malaysia is following in the fiscal footsteps of the US, Australia and Japan, but that doesn’t make it smart.

The “stimulus” from all this spending will likely be limited. Most of the money will be spent on loan guarantees, infrastructure and public sector expansion, rather than on tax cuts that could stimulate productive growth.

State-owned investment company Khazanah, for instance, will be handed 10 billion ringgit. Pet projects such as “green investments” and the state-run automaker will also see cash handouts. The government itself will hire 63,000 workers.

This is effectively a restatement of Malaysia’s old, government-knows-best policies. It’s the opposite of what Malaysia really needs, which is to ditch this thinking and shift to a business climate that encourages private investment and entrepreneurship. The government predicts GDP could shrink 1 per cent this year.

Yesterday’s fiscal expansion is also a political risk for Najib and his ruling coalition. Malaysian voters, fed up with the government’s racial politics and lacklustre economic growth, handed opposition parties roughly one-third of the national parliament last year and victories in two subsequent parliamentary by-elections.

If Najib’s package doesn’t work, the voters may protest again at the polls. – The Wall Street Journal

(Source: Malaysian Insider)

Soalan Jamaluddin Jarjis tentang prestasi pensyarah di Universiti

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dijemput Yang Berhormat Rompin.

Datuk Seri Dr Jamaludin Mohd Jarjis [Rompin]: Terima kasih.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Pesta kampungkah?

Datuk Jamaludin Jarjis [Rompin]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya mengenai dengan perkara 8 daripada ahli wakil rakyat DAP yang melaung-laungkan isu bahawa tidak perlu kita ikut etnik. Parti DAP itu semua ada etnikkah yang menuduh di sini? Ini yang saya nampak, dia politik sahaja.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: [Menyampuk]

Datuk Jamaluddin Jarjis [Rompin]: Saya tidak merujuk soalan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Soalan Yang Berhormat, soalan.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Duduklah.

Jamaludin Mohd Jarjis [Rompin]: Ini saya kata, yang cakap parti hanya hendak...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Batu Kawan, duduk Yang Berhormat.

Jamaludin Jarjis [Rompin]: ... membangkitkan semangat orang hendak bergaduh, menghina, benci. Kata akademik, akademikkah doktor ini? Juallah certificate akademik ini. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Soalan Yang Berhormat.

Jamaluddin Jarjis [Rompin]: Ini mungkin beli akademik certificatenya.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Memang tidak layak jadi Naib Canselor sebab itu...

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Duduklah. [Dewan riuh]

Datuk Seri Dr Jamaludin Mohd Jarjis [Rompin]: Mungkin akademik dia beli punya. Yang Berhormat kalau kita membicarakan tentang akademik, kita tanyalah soalan akademik. Bukan soalan kepentingan etnik.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat. [Dewan riuh]

Datuk Jamaludin Jarjis [Rompin]: Menuduh orang etnik, dia yang etniknya. Betul tidak? Apa ini? Racist lagi pun. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, soalan.

Datuk Jamaluddin Jarjis [Rompin]: Soalan saya, saya hendak bertanya adakah Yang Berhormat...[Dewan riuh] Apabila kena sendiri rasa marah. Menuduh orang tidak apa.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Tidak rasa apa-apa.

Jamaludin Mohd Jarjis [Rompin]: Menuduh belah sini kononnya etnik, soalan anda yang etnik. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, duduklah Yang Berhormat. [Dewan riuh] Cukuplah Yang Berhormat. [Dewan riuh] Yang Berhormat Batu Kawan, Yang Berhormat Rompin.

Jamaludin Jarjis [Rompin]: ...ini doktor beli kah ini? Ini doktor akademik belikah ini?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Soalan, Yang Berhormat soalan.

Jamaluddin Jarjis [Rompin]: Soalan, seorang akademik bertanya perkara bukan akademik. Mengatakan kita racist, kamu yang racist nya. [Dewan riuh] Boleh saya tumpang tanya sedikit Tuan Yang di-Pertua. Bagi peluang saya bertanya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, soalan Yang Berhormat.

Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd. Jarjis [Rompin]: Soalan yang akademik,
bukan soalan yang racist. Saya hendak tanya kepada Yang Berhormat, adakah Yang
Berhormat rasa puas hati tentang prestasi pensyarah-pensyarah universiti kita dari research dan kajian mereka.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Habis nafas Yang Berhormat. [Ketawa]

Dr. Hou Kok Chung: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, memang kita selalu memantau keadaan prestasi setiap akademik. Untuk makluman Dewan yang mulia ini juga, sekarang ini perjalanan untuk mengenal pasti dan mengesyorkan seseorang calon dilantik sebagai NC bagi sesebuah universiti awam adalah teratur dan kemas. Sejauh kuasa yang diberikan kepada jawatankuasa ini, mereka tidak disyaratkan meletakkan kriteria kaum atau bangsa sebagai asas pertimbangan. Sekian.

Tuesday, March 10, 2009

Umno Assembly To Discuss Teaching And Learning Of Maths, Science In English

KOTA BAHARU, March 8 (Bernama) -- The coming 63rd Umno General Assembly is expected to discuss the teaching and learning of Mathematics and Science in English, which is currently a hotly debated issue.

Party vice-president Tan Sri Muhyiddin Yassin said a fast decision was needed so as not to prolong the issue and for the policy to be accepted by the general public.

"This is expected to be among the resolutions to be debated at the general assembly on March 24, besides the debate on the party president's policy speech and other resolutuons on education and on the economy and religion," he told reporters at a Prophet Muhammad's birthday celebration, here, today.

He said all states would have the opportunity to speak at the general assembly, with the policy speech probably touching on the history of Umno's struggles including after the 12th general election.

"On the economy, the focus will be on uplifting the economy of the Malays which is still weak."

On education, Muhyiddin said the education minister would also be expected to say something on the policy of using English to teach Maths and Science and on resolving the issue.

"Unfortunately, whatever decision made on the policy will be linked to Umno and this will have a negative impact on the party, which has all this while seen as the champion of the Malays and the Malay language," he said.

Muhyiddin, who is contesting the Umno deputy president post, did not dismiss the possibility of the outcome affecting the people's trust in the Umno-led government.

"A fast, definite decision on the matter will be good, especially for the coming generations," he said.

(Source: BERNAMA)

Najib bentang bajet mini RM60 bilion

Download Teks Penuh

Pakej rangsangan kedua yang sedang dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Razak bernilai RM60 bilion.

Jumlah itu akan dibelanjakan dalam tempoh dua tahun, hingga 2010, jumlah besar "yang pertama dalam sejarah ekonomi negara."

Daripada jumlah tersebut, RM15 bilion untuk suntikan kewangan, RM25 bilion (dana jaminan), RM10 bilion (pelaburan ekuiti), RM7 bilion (inisiatif kewangan swasta atau PFI) dan projek-projek di luar belanjawan, dan juga RM3 bilion (insentif cukai).

Jumlah RM60 bilion ini hampir 9 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), kata Najib.

Beliau membentangkan pakej itu yang dikenali "bajet mini", bagi menampung bajet 2009 yang diumumkan tahun lalu, bermula jam 4 petang ini.

Berikut intipati pakej rangsangan kedua:

 • Pembeli rumah diberikan pelepasan cukai bagi faedah yang dibayar untuk pinjaman perumahan sehingga RM10,000 setahun selama 3 tahun;
 • Tambahan RM200 juta bagi membina Rumah Mesra Rakyat untuk golongan berpendapatan rendah;
 • Dana RM1.6 bilion untuk menggalakkan pelaburan;
 • RM200 juta untuk membaiki dan menyenggara longkang dan jalan;
 • RM150 juta untuk menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian, menyelenggara dan membaik pulih rumah kebajikan, balai dan kuarters bomba serta tandas awam di masjid, surau dan kawasan pelancongan;
 • Kerajaan akan menerbitkan Bon Simpanan Kerajaan berasaskan syariah berjumlah RM5 bilion tahun ini;
 • RM1.95 bilion untuk membina dan menambah baik kemudahan 752 sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar serta Sabah dan Sarawak, di mana RM300 juta akan digunakan untuk menambah baik kemudahan sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah jenis kebangsaan (SJK) Cina dan SJK Tamil dan sekolah mubaligh;
 • RM230 juta diperutukkan untuk meningkatkan kemudahan asas terutamanya bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak;
 • RM350 juta peruntukkan untuk pembinaan jalan luar bandar;
 • Subsidi RM674 juta untuk mengelak kenaikan harga barangan keperluan seperti gula, roti dan tepung; *
 • RM480 juta untuk menampung kenaikan kadar tol; *
 • Kerajaan juga akan menyediakan peruntukan RM500 juta untuk Program enyenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS) dengan dengan memberi tumpuan kepada Sabah dan Sarawak;
 • RM1.2 bilion diperuntukkan untuk menyediakan infrastruktur dan
 • meningkatkan aktiviti ekonomi di Sabah dan Sarawak;
 • RM300 juta untuk program mikro kredit tanpa cagaran di bawah AgroBank bagi embantu petani dan peniaga berasaskan pertanian di luar bandar serta RM50 juta untuk program di bawah Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (Tekun);
 • Tabung Kebajikan Nelayan sebanyak RM2 juta akan diwujudkan dan diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia;
 • RM20 juta akan disediakan untuk meningkatkan kemudahan pusat penjagaan harian warga tua, memantapkan pengurusan rumah perlindungan wanita dan menambah kemudahan pusat asuhan kanak-kanak;
 • Kerajaan mencadangkan pengecualian cukai yang diberi ke atas bayaran pampasan kehilangan pekerjaan sebanyak RM6,000 sekarang dinaikkan kepada RM10,000 bagi setiap tahun genap perkhidmatan;
 • Kerajaan mewujudkan skim Jaminan Modal Kerja berjumlah RM5 bilion untuk membiayai modal kerja syarikat yang mempunyai dana pemegang ekuiti di bawah RM20 juta;
 • Kerajaan akan wujudkan Institusi Jaminan Kewangan dengan modal berbayar permulaan RM1 bilion, bagi menyediakan penambahan kredit kepada syarikat yang bercadang mendapatkan pembiayaan pasaran bon. Dijangkakan bon-bon berjumlah RM15 bilion akan diwujudkan menerusi kemudahan berkenaan;
 • Terbitan hak oleh syarikat tersenarai tidak lagi perlu kelulusan
 • Suruhanjaya Sekuriti;
 • Bagi menggalakkan pengambilalihan dan penggabungan, Kod untuk tujuan itu tidak lagi terpakai kepada Syarikat Sendirian Berhad;
 • Hanya Suruhanjaya Sekuriti perlu dimaklumkan mengenai sebarang pindaan mengenai terma dan syarat terbitan bon dan sukuk;
 • Bon boleh tukar dikecualikan daripada keperluan penarafan mandatori;
 • Status penduduk tetap boleh dipertimbang sebagai warga asing yang memiliki set bersih tinggi dan membawa masuk lebih AS$2 juta pelaburan atau penabungan di Malaysia, sebagai usaha untuk membawa memasuk indvidu beraset besar dan berkemahiran tinggi;
 • Golongan profesional berkemahiran tinggi juga boleh dipertimbangkan untuk diberi status yang sama;
 • Berkuatkuasa 1 Feb, pembayaran levi bagi Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) akan dikecualikan selama enam bulan untuk majikan industri tekstil, elektrik dan elektronik;
 • Berkuatkuasa 1 April, kadar pembayaran levi akan dikurangkan kepada 0.5 peratus daripada satu peratus bagi semua majikan untuk tempoh dua tahun;
 • Tambahan RM200 juta kepada Dana Pembangunan Automotif;
 • Kerajaan akan membantu skim pelupusan kereta Proton dan Perodua, dengan diskaun RM5,000 akan diberikan kepada pemilik kereta sebarang jenama kereta yang ingin melupuskan kereta mereka yang berusia 10 tahun untuk membeli kereta baru Proton dan Perodua;
 • Malaysia Airports Holdings Bhd akan membina dan mengendalikan lapangan terbang syarikat penerbangan tambang murah (LCCT) baru di Lapangan Terbang Antarabangsa KL pada anggaran kos RM2 bilion;
 • RM250 juta untuk memperluaskan Lapangan Terbang Pulau Pinang;
 • Rebat 50 peratus ke atas caj pendaratan akan diberikan kepada semua syarikat penerbangan yang mempunyai operasi di negara bagi tempoh dua tahun mulai 1 April;
 • Untuk pelaburan antara 10 Mac, 2009 dan 31 Dis, 2010, kerajaan mencadangkan perbelanjaan loji dan jentera diberikan Elaun Modal Dipercepatkan, yang boleh dituntut dalam tempoh dua tahun;
 • Bagi membantu syarikat yang terjejas akibat kesan krisis ekonomi, kerajaan mencadangkan kerugian tahun semasa syarikat dibenarkan dibawa ke tahun sebelumnya. Ini bagi membantu aliran tunai syarikat berbanding layanan cukai sedia ada. Jumlah kerugian yang dibenarkan sehingga RM100,000 setahun yang terpakai bagi tempoh taksiran 2009 dan 2010;
 • Paras threshold untuk levi keuntungan luar biasa ke atas sawit akan dinaikkan kepada RM2,500 satu tan untuk Semenanjung Malaysia dan RM3,000 untuk Sabah dan Sarawak.
 • RM200 juta untuk menaik taraf infrastruktur di tempat tumpuan pelancong;
 • Dana pelaburan Khazanah Nasional akan dinaikkan sebanyak RM10 bilion, dan akan dilaburkan dalam tempoh dua tahun dengan memberi keutamaan kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan;
 • RM100 juta untuk membina jejantas dan laluan berbumbung antara bangunan terutaanya di kawasan Setitiga Emas, Kuala Lumpur;
 • Kerajaan akan sedia dana berjumlah RM2 bilion bagi membantu pelaksanaan projek menerusi Inisiatif Kewangan Swasta dan usaha sama awam-swasta. Firma swasta akan dipelawa untuk membida bagi memperoleh dana itu;
 • Kerajaan bercadang menambah jumlah biasiswa untuk kemasukan ke universiti swasta tempatan;
 • Syarikat berkaitan kerajaan akan mendirikan 10 sekolah swasta yang bukan bertujuan membuat keuntungan;
 • Sektor perkhidmatan akan diliberalisasikan lagi bagi menarik lebih banyak pelaburan, membawa masuk lebih ramai profesional serta teknologi, selain mengukuhkan daya saingnya;
 • Jawatankuasa Pelaburan Asing akan mengguna pakai pendekatan lebih liberal ke arah membawa perubahan positif dan menyediakan persekitaran yang lebih mesra pelabur dalam usaha menarik lebih banyak pelaburan, termasuk pelaburan langsung asing
 • Radio televisyen Malaysia (RTM) diperuntukkan RM20 juta bagi melaksana beberapa projek untuk membangunkan industri muzik tempatan;
 • Semua pemerolehan kerajaan akan dibuat menerusi tender terbuka atau tender terhad, kecuali dalam kes-kes khusus.
(Sumber: Malaysia Kini)

Friday, March 6, 2009

Keprihatinan Datuk Jamaluddin Jarjis meninjau kawasan banjir di Selancar RompinKompilasi gambar lawatan Datuk Seri Dr Jamaludin Mohd Jarjis, DYMM Sultan Pahang dan KDYTM Tengku Mahkota Pahang ke kawasan banjir di Selancar Rompin

Wednesday, March 4, 2009

Datuk Jamaludin Jarjis membidas MP Batu Gajah atas tuduhan jahat

MP Rompin, Datuk Seri Dr Jamaludin Mohd Jarjis 'naik angin' apabila MP DAP- Batu Gajah mencadangkan di Dewan Rakyat supaya BN diharamkan kerana didakwa bersifat perkauman. Sambil mengemukakan Peraturan Mesyuarat Perkara 36(6), Jamaluddin Jarjis lantang membidas Ahli Parlimen berkenaan kerana membuat sangkaan jahat dengan menuduh parti-parti komponen BN hanya membela kaum tertentu sahaja.


Tuesday, March 3, 2009

Security beefed up in Parliament - Jamaludin Jarjis

KUALA LUMPUR, 2 MARCH 2009: Security has been tightened in Parliament following the fracas on 26 Feb involving DAP chairperson Karpal Singh and a group of individuals.

Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz said the move was taken to prevent a repeat of the incident.

"It has never happened before and the speaker has asked for stricter checks on those coming here. People who have no business [to be here] cannot be here," he told reporters at the Parliament lobby today.

He also said the security measures would be made permanent.

A check by Bernama showed that a special lane had been provided for cars carrying Members of Parliament and another for members of the media, officers and visitors. Visitors are also required to obtain entry passes at the main guardhouse and no longer at the Parliament compound.

Mohamed Nazri said the authorities might also look into the possibility of reintroducing the previous practice of issuing 10 passes for each Member of Parliament who would be responsible for their usage.

On the committee set up to investigate claims by Karpal that he was blocked by a group of youths on Thursday, leading to the fracas at the entrance of Parliament, Mohamed Nazri said the results of the investigation would be known during this sitting.

The eight-member committee comprises Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia as the chairperson and Deputy Speaker Datuk Dr Ronald Kiandee as deputy chairperson. Other members are Datuk Seri Tiong King Sing (BN-Bintulu), Datuk Seri Dr Fong Chan Onn (BN-Alor Gajah), Datuk Nancy Shukri (BN-Batang Sadong), R Sivarasa (PKR-Subang), Lim Kit Siang (DAP-Ipoh Timur) and Datuk Kamarudin Jaffar (PAS-Tumpat).

Thumbs-up from MPs

Members of Parliament (MP) from both sides of the bench have approved the new security measures.

Rompin MP Datuk Seri Dr Jamaludin Jarjis said he was confident that Parliament authorities would be able to handle the matter efficiently.

"It's important that security be beefed up, but it should not be to the extent of stopping those who have dealings with MPs from coming into Parliament," he said.

Jamaluddin Jarjis noted that the parking lots, usually packed with cars, were almost empty. "Maybe this is because previously people were free to come even when they had no business in Parliament," he said.

Deputy Speaker Datuk Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar, when met by reporters at Parliament lobby, admitted that previous security measures were a bit loose, "but not the security level."

"In other countries, people are not allowed to bring in their mobile phones.

"When I visited Indian parliament, I had to leave my mobile phone in the bus. The same thing happened when I was at the House of Commons in England ... I had to undergo checks each time I went in," he said.

PAS secretary-general Datuk Kamarudin Jaffar also lauded the move.

"If it is implemented efficiently, we can accept it. However, it should not stop those who have business in Parliament, including supporters of MPs, from coming into Parliament," said the Tumpat MP.

Meanwhile, Karpal said he was still not satisfied with measures taken by the authorities.

"Is it to tighten security? It's still not enough," he said.

Karpal said MPs who brought their guests in Parliament should be held responsible for their conduct.

Monday, March 2, 2009

Jamaluddin Jarjis new haircut?

Datuk Seri Dr Jamaluddin Jarjis (seated) having his hair trimmed while attending a meet-the-leaders event in Felda Keratong 7, Rompin in Pahang. Jamaluddin is Barisan Nasional's candidate for the Rompin parliamentary seat.

Sunday, March 1, 2009

Malaysia To Enhance Political, Economic Ties With African Nations - Datuk Jamaludin Jarjis

Malaysia hopes to enhance political and economic ties with African nations at the Southern Africa International Dialogue (SAID), Datuk Jamaluddin Jarjis said Tuesday night.

Jamaludin Mohd Jarjis said the three-day dialogue beginning Wednesday in Maseru, Lesotho, was an important platform for Malaysia to enhance its political ties with African states.

The close ties between Malaysia and African countries were important in view of Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi's capacity as Chairman of the Non-Aligned Movement (NAM), Jamaludin Jrjis told Bernama when contacted in Maseru. Abdullah left for Lesotho Tuesday.

Malaysia, Datuk Seri Dr Jamaludin Mohd Jarjis said, wanted to enhance trade with African nations in its move to diversify its market.

As a trading nation, Malaysia could not continue depending merely on American and European markets, he said.

"Africa has great economic potential and many Malaysian businessmen attending the dialogue will be looking for business opportunities in the region," Jamaluddn jarjis said.

Jamaluddin Jarjis said former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad was also expected to attend SAID 2005.